روز مادر مبارک باد حدیثی در حالات امام باقر و کار کردن , و برخورد با صوفی حدیث امام صادق علیه السلام در مورد کار کردن جوانان بازنشسته شدن از شغلی معناش بی کاری نیست. حضور خانم ها در زیارت اربعین توصیه معظم له برای خلاصه کردن کار دولت در سه چیز

سال 94-93

صوت 159

درس 1: 1393/06/19
0 0 433

درس 1: 1393/06/19

0 0 433
چهارشنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 2: 1393/06/22
0 0 381

درس 2: 1393/06/22

0 0 381
شنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 3: 1393/06/23
0 0 372

درس 3: 1393/06/23

0 0 372
یکشنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 4: 1393/06/24
0 0 417

درس 4: 1393/06/24

0 0 417
دوشنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 5: 1393/06/25
0 0 253

درس 5: 1393/06/25

0 0 253
سه شنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 6: 1393/06/26
0 0 317

درس 6: 1393/06/26

0 0 317
چهارشنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 7: 1393/06/29
0 0 296

درس 7: 1393/06/29

0 0 296
شنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 8: 1393/06/30
0 0 305

درس 8: 1393/06/30

0 0 305
یکشنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 9: 1393/06/31
0 0 329

درس 9: 1393/06/31

0 0 329
دوشنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 10: 1393/07/01
0 0 302

درس 10: 1393/07/01

0 0 302
سه شنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 11: 1393/07/02
0 0 305

درس 11: 1393/07/02

0 0 305
چهارشنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 12: 1393/07/05
0 0 339

درس 12: 1393/07/05

0 0 339
شنبه
Makarem.ir 3 سال قبل