حضور خانم ها در زیارت اربعین توصیه معظم له برای خلاصه کردن کار دولت در سه چیز فضای مجازی، شان یک ملت بزرگ نیست که نوکر بی اختیار ... مسولان حرف هاشون را یاد داشت کنند و بخونند تا گرفتار نشوند معصومین‌ خط‌ قرمز‌ ماست، کار‌ به‎ خط‎ قرمز نداشته باشید «نیة المؤمن خیر من عمله، و نیة الکافر شرّ من عمله»

سال 94-93

صوت 159

درس 1: 1393/06/19
0 0 257

درس 1: 1393/06/19

0 0 257
چهارشنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 2: 1393/06/22
0 0 226

درس 2: 1393/06/22

0 0 226
شنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 3: 1393/06/23
0 0 220

درس 3: 1393/06/23

0 0 220
یکشنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 4: 1393/06/24
0 0 253

درس 4: 1393/06/24

0 0 253
دوشنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 5: 1393/06/25
0 0 200

درس 5: 1393/06/25

0 0 200
سه شنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 6: 1393/06/26
0 0 260

درس 6: 1393/06/26

0 0 260
چهارشنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 7: 1393/06/29
0 0 241

درس 7: 1393/06/29

0 0 241
شنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 8: 1393/06/30
0 0 246

درس 8: 1393/06/30

0 0 246
یکشنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 9: 1393/06/31
0 0 272

درس 9: 1393/06/31

0 0 272
دوشنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 10: 1393/07/01
0 0 239

درس 10: 1393/07/01

0 0 239
سه شنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 11: 1393/07/02
0 0 248

درس 11: 1393/07/02

0 0 248
چهارشنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 12: 1393/07/05
0 0 282

درس 12: 1393/07/05

0 0 282
شنبه
Makarem.ir 3 سال قبل