روز مادر مبارک باد حدیثی در حالات امام باقر و کار کردن , و برخورد با صوفی حدیث امام صادق علیه السلام در مورد کار کردن جوانان بازنشسته شدن از شغلی معناش بی کاری نیست. حضور خانم ها در زیارت اربعین توصیه معظم له برای خلاصه کردن کار دولت در سه چیز

سال 94-93

صوت 159

درس 1: 1393/06/19
0 0 593

درس 1: 1393/06/19

0 0 593
چهارشنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 2: 1393/06/22
0 0 534

درس 2: 1393/06/22

0 0 534
شنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 3: 1393/06/23
0 0 532

درس 3: 1393/06/23

0 0 532
یکشنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 4: 1393/06/24
0 0 571

درس 4: 1393/06/24

0 0 571
دوشنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 5: 1393/06/25
0 0 278

درس 5: 1393/06/25

0 0 278
سه شنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 6: 1393/06/26
0 0 340

درس 6: 1393/06/26

0 0 340
چهارشنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 7: 1393/06/29
0 0 325

درس 7: 1393/06/29

0 0 325
شنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 8: 1393/06/30
0 0 323

درس 8: 1393/06/30

0 0 323
یکشنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 9: 1393/06/31
0 0 350

درس 9: 1393/06/31

0 0 350
دوشنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 10: 1393/07/01
0 0 326

درس 10: 1393/07/01

0 0 326
سه شنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 11: 1393/07/02
0 0 327

درس 11: 1393/07/02

0 0 327
چهارشنبه
Makarem.ir 3 سال قبل
درس 12: 1393/07/05
0 0 362

درس 12: 1393/07/05

0 0 362
شنبه
Makarem.ir 3 سال قبل