جریمه دیرکرد مدح امیرالمومنین علی علیه السلام نفاق حمایت از کالای ایرانی تواضع معلّم و متعلّم تقدیر از عزاداران حسینی

سال 94-93

صوت 159

درس 1: 1393/06/19
0 0 792

درس 1: 1393/06/19

0 0 792
چهارشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 2: 1393/06/22
0 0 749

درس 2: 1393/06/22

0 0 749
شنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 3: 1393/06/23
0 0 732

درس 3: 1393/06/23

0 0 732
یکشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 4: 1393/06/24
2 0 787

درس 4: 1393/06/24

2 0 787
دوشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 5: 1393/06/25
0 0 417

درس 5: 1393/06/25

0 0 417
سه شنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 6: 1393/06/26
0 0 458

درس 6: 1393/06/26

0 0 458
چهارشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 7: 1393/06/29
0 0 438

درس 7: 1393/06/29

0 0 438
شنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 8: 1393/06/30
0 0 439

درس 8: 1393/06/30

0 0 439
یکشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 9: 1393/06/31
0 0 462

درس 9: 1393/06/31

0 0 462
دوشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 10: 1393/07/01
0 0 441

درس 10: 1393/07/01

0 0 441
سه شنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 11: 1393/07/02
0 0 444

درس 11: 1393/07/02

0 0 444
چهارشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 12: 1393/07/05
0 0 507

درس 12: 1393/07/05

0 0 507
شنبه
Makarem.ir 5 سال قبل