حدیث 123 نهج الفصاحه خاتم انبیا اختلاف طبقاتی حدیث اخلاقی از پیغمبر در مورد سهل گیری تاکید حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی بر بهره‌گیری سازمان تبلیغات از ظرفیت عظیم حوزه های علمیه روا نیست زائران اربعین در مرزها دچار مشکل باشند خداوند بنده ای را که سخت گیر نیست دوست دارد اسلام چند باب دارد افضل آن توحید است و کم ترین آن رفع مانع از جاده مسلمین است

سال 94-93

صوت 159

درس 1: 1393/06/19
0 0 675

درس 1: 1393/06/19

0 0 675
چهارشنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 2: 1393/06/22
0 0 613

درس 2: 1393/06/22

0 0 613
شنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 3: 1393/06/23
0 0 612

درس 3: 1393/06/23

0 0 612
یکشنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 4: 1393/06/24
2 0 647

درس 4: 1393/06/24

2 0 647
دوشنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 5: 1393/06/25
0 0 304

درس 5: 1393/06/25

0 0 304
سه شنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 6: 1393/06/26
0 0 351

درس 6: 1393/06/26

0 0 351
چهارشنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 7: 1393/06/29
0 0 341

درس 7: 1393/06/29

0 0 341
شنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 8: 1393/06/30
0 0 340

درس 8: 1393/06/30

0 0 340
یکشنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 9: 1393/06/31
0 0 371

درس 9: 1393/06/31

0 0 371
دوشنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 10: 1393/07/01
0 0 349

درس 10: 1393/07/01

0 0 349
سه شنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 11: 1393/07/02
0 0 349

درس 11: 1393/07/02

0 0 349
چهارشنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 12: 1393/07/05
0 0 396

درس 12: 1393/07/05

0 0 396
شنبه
Makarem.ir 4 سال قبل