صداقت با مردم قدرت انتخاب بن بست عدالت کلاف سردرگم عاجز از فهم ذات خدا مهم ‌ترین معروف

بیانات و مواضع

صداقت با مردم

15 روز قبل
0 458 40 0

Video: صداقت با مردم

<p>نامزدها انتخاباتی برای رسیدن به قدرت دروغ نگویند، وعده دروغ ندهند و عوام فریبی نكنند؛ در روز جزا باید پاسخگو باشند، مردم نیز از عوام فریبی متنفرند.</p>

نامزدها انتخاباتی برای رسیدن به قدرت دروغ نگویند، وعده دروغ ندهند و عوام فریبی نكنند؛ در روز جزا باید پاسخگو باشند، مردم نیز از عوام فریبی متنفرند.

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر