شناخت جریان های افراطی و تکفیری

دشمن اصلی کیست؟

2 سال قبل
0 19278 02:43 6

Video: دشمن اصلی کیست؟

تکفیر سازمان دهی شده از غرب است و این افراد از روی عقیده نمیجنگند از روی دستور میجنگند
تکفیر سازمان دهی شده از غرب است و این افراد از روی عقیده نمیجنگند از روی دستور میجنگند

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر