زندانیان مهریه اربعین سند عشق 5 چالش اهداء خون اربعین سند عشق 4 اربعین سند عشق 3 معظم له در ششمین همایش انجمن علمی تبلیغ و ارتباطات حوزه

اثبات ولایت فقیه با مسایل مربوط به حکومت و امور حسبیه

122 روز قبل
0 394 200 0

Video: اثبات ولایت فقیه با مسایل مربوط به حکومت و امور حسبیه

<div class="vone__title-visits "> <h1 class="vone__title">اثبات ولایت فقیه با مسایل مربوط به حکومت و امور حسبیه</h1> <div class="vone__visits-like"> <div class="vone__visits">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="vone__desc">امور حسبیه چیست؟ حکومت جزو امور حسبیه است قاعده کلیه حضرت ایت الله مکارم در مورد اموال غیب و قصر مثل نظم جامعه و ... نظام جامعه نباید هم بخورد شخص عام شخص خواص نه وظیفه این و نه اون در شرع مقدس اینجا ها را وظیفه ولایت گذاشتن اگر نبود عدول المومنین اگر نبود نزد شخص امانت است</div>

اثبات ولایت فقیه با مسایل مربوط به حکومت و امور حسبیه

 
امور حسبیه چیست؟ حکومت جزو امور حسبیه است قاعده کلیه حضرت ایت الله مکارم در مورد اموال غیب و قصر مثل نظم جامعه و ... نظام جامعه نباید هم بخورد شخص عام شخص خواص نه وظیفه این و نه اون در شرع مقدس اینجا ها را وظیفه ولایت گذاشتن اگر نبود عدول المومنین اگر نبود نزد شخص امانت است

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر