روز مادر مبارک باد حدیثی در حالات امام باقر و کار کردن , و برخورد با صوفی حدیث امام صادق علیه السلام در مورد کار کردن جوانان بازنشسته شدن از شغلی معناش بی کاری نیست. حضور خانم ها در زیارت اربعین توصیه معظم له برای خلاصه کردن کار دولت در سه چیز

ســال1390

ویدئو 10

جلسه اول - 90/01/25
0 0 1262

جلسه اول - 90/01/25

0 0 1262
Makarem.ir 7 سال قبل
جلسه دوم - 90/02/01
0 0 1275

جلسه دوم - 90/02/01

0 0 1275
Makarem.ir 7 سال قبل
جلسه سوم - 90/02/08
0 0 1333

جلسه سوم - 90/02/08

0 0 1333
Makarem.ir 7 سال قبل
جلسه چهارم - 90/02/22
0 0 1330

جلسه چهارم - 90/02/22

0 0 1330
Makarem.ir 7 سال قبل
جلسه پنجم - 90/02/29
0 0 1283

جلسه پنجم - 90/02/29

0 0 1283
Makarem.ir 7 سال قبل
جلسه ششم - 90/03/05
0 0 1354

جلسه ششم - 90/03/05

0 0 1354
Makarem.ir 7 سال قبل