روز مادر مبارک باد حدیثی در حالات امام باقر و کار کردن , و برخورد با صوفی حدیث امام صادق علیه السلام در مورد کار کردن جوانان بازنشسته شدن از شغلی معناش بی کاری نیست. حضور خانم ها در زیارت اربعین توصیه معظم له برای خلاصه کردن کار دولت در سه چیز

1390

ویدئو 10

جلسه اول - 90/01/25
0 0 1240

جلسه اول - 90/01/25

0 0 1240
Makarem.ir 6 سال قبل
جلسه دوم - 90/02/01
0 0 1257

جلسه دوم - 90/02/01

0 0 1257
Makarem.ir 6 سال قبل
جلسه سوم - 90/02/08
0 0 1310

جلسه سوم - 90/02/08

0 0 1310
Makarem.ir 6 سال قبل
جلسه چهارم - 90/02/22
0 0 1314

جلسه چهارم - 90/02/22

0 0 1314
Makarem.ir 6 سال قبل
جلسه پنجم - 90/02/29
0 0 1271

جلسه پنجم - 90/02/29

0 0 1271
Makarem.ir 6 سال قبل
جلسه ششم - 90/03/05
0 0 1339

جلسه ششم - 90/03/05

0 0 1339
Makarem.ir 6 سال قبل